Amministrazione comunale

Amministrazione comunale
Paolo Sottani

Sindaco

Leggi tutto
Amministrazione comunale
Giulio Saturnini

Vice Sindaco

Leggi tutto
Amministrazione comunale
Lorenzo Lotti

Assessore

Leggi tutto
Amministrazione comunale
Ilary Scarpelli

Assessore

Leggi tutto
Amministrazione comunale
Maria Grazia Esposito

Assessore

Leggi tutto
Amministrazione comunale
Stefano Romiti

Assessore

Leggi tutto